Call Now

هدایت تحصیلی

هدایت شغلی مسیریابی شغل مناسب یک فرد با کمک جمعی از متخصصان در قالب یک پکیج مشاوره است، که با بررسی و تحلیل توانمندیها، مهارتها، روحیات، استعدادها و ویژگیهای شخصی یک فرد، شغل مناسب او مشخص می شود، و در صورتی که فرد تمایل داشته باشد مسیر مناسب برای دستیابی به مدارج تحصیلی مرتبط و متناسب به آن شغل به او پیشنهاد شده و برای او برنامه ریزی می شود.

در کشور ما این موضوع با مشکلاتی مواجه است، و ما برای پرهیز از اشتباهات غیر قابل جبران در این زمینه تلاش کرده ایم تا با طراحی یک بسته استاندارد مشاوره تحصیلی داوطلبان را در مسیر استعداد شناسی و تشخیص صحیح توانمندی ها و تمایلاتشان راهنمایی کنیم.

اهداف تهیه بسته هدایت تحصیلی:
  • آشنایی دانش آموزان و داوطلبان با اهداف زندگی خود
  • ارائه تصویر صحیح و روشن از شغلها و رشته های مختلف
  • استعداد شناسی، خودشناسی و شخصیت شناسی داوطلبان و دانش آموزان با آزمونهای استاندارد
  • آشنایی با دورنمای رشته ها و مشاغل گوناگون
  • روش تصمیم گیری صحیح بر اساس ویژگیها و تمایلات شخصی دانش آموزان و داوطلبان

با توجه به اهمیت انتخاب شغل بعنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین انتخابهای فردی، و با توجه به ضرورت شناخت خود و تمایلات و ویژگیهای شخصی در انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی داوطلبان و دانش آموزان، توصیه می کنیم که برای یک انتخاب درست، مناسب و موفق؛ حتما از بسته هدایت تحصیلی پیشنهادی کمک بگیرید.

جزییات و روش ثبت نام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد